Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Onafhankelijk Schadeherstel.
Verwerking van persoonsgegevens Stichting Onafhankelijk Schadeherstel
De Stichting Onafhankelijk Schadeherstel zet zich in voor autoschadeherstelbedrijven welke geen samenwerkingsverbanden met verzekeraars hebben, en waarbij integriteit, kwaliteit en lokale betrokkenheid op een hoog niveau staan.
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel staat  bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 67012817.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Stichting Onafhankelijk Schadeherstel is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Stichting Onafhankelijk Schadeherstel  spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Stichting Onafhankelijk Schadeherstel uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Stichting Onafhankelijk Schadeherstel, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de lidmaatschapsovereenkomst en de ledenadministratie uit te voeren.
Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Onafhankelijk Schadeherstel verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de diensten;
 • het opstellen en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • het uitvoeren van transacties en het versturen van facturen;
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 •  om u te kunnen informeren over de activiteiten van Stichting Onafhankelijk Schadeherstel;
 • om u te (kunnen) voorzien van voordelen die gepaard gaan met het lidmaatschap van Stichting Onafhankelijk Schadeherstel;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van Stichting Onafhankelijk Schadeherstel;
 • voor het naleven van wettelijke en statutaire verplichtingen, alsmede verplichtingen voortvloeiend uit reglementen;
 • voor eventuele geschilbeslechting;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te
achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die Stichting Onafhankelijk Schadeherstel
van u verwerkt, hebben te maken met bovengenoemde doeleinden. U kunt in dat kader denken aan uw contactgegevens (naw-gegevens) en uw lidmaatschapsgegevens
(lidnummer, lidmaatschapshistorie, contributiehistorie, etc.).
Grondslag voor gegevensverwerking
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Stichting Onafhankelijk Schadeherstel, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.
· Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen het lid en Stichting Onafhankelijk Schadeherstel. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
· Wettelijke plicht: Stichting Onafhankelijk Schadeherstel verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is
ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Stichting Onafhankelijk Schadeherstel rust.
· Gerechtvaardigd belang: Indien Stichting Onafhankelijk Schadeherstel een zwaarder gerechtvaardigd belang
heeft dan uw privacybelang, is Stichting Onafhankelijk Schadeherstel gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
· Toestemming: Als Stichting Onafhankelijk Schadeherstel persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Stichting Onafhankelijk Schadeherstel uw toestemming vragen voordat Stichting Onafhankelijk Schadeherstel de persoonsgegevens gaat verwerken.
Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld
bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Stichting Onafhankelijk Schadeherstel verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Stichting Onafhankelijk Schadeherstel geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing of andere doeleinden.
Het voorgaande is alleen anders wanneer:
· u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
· Stichting Onafhankelijk Schadeherstel wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt door een partij gevestigd buiten de EU, garandeert Stichting Onafhankelijk Schadeherstel dat deze partij een passend beschermingsniveau biedt.
Bewaartermijn
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.
Cookies
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kunt je pc zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Beveiliging en integriteit van gegevens
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Stichting Onafhankelijk Schadeherstel
betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.
Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stichting Onafhankelijk Schadeherstel vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail te sturen of uw verzoek telefonisch te doen. U heeft de volgende rechten:
· Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Stichting Onafhankelijk Schadeherstel over u verwerkte persoonsgegevens;
· Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste
persoonsgegevens;
· Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Stichting Onafhankelijk Schadeherstel deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden
verwerkt;
· Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte
persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stichting Onafhankelijk Schadeherstel de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
· Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Stichting Onafhankelijk Schadeherstel over te laten dragen aan een andere organisatie;
· Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Onafhankelijk Schadeherstel. Bij een dergelijk verzoek zal Stichting Onafhankelijk Schadeherstel de verwerking van de
persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
· Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel zal uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal Stichting Onafhankelijk Schadeherstel u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel kan bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in uw persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoekt Stichting Onafhankelijk Schadeherstel u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel wijst u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn.
Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Stichting Onafhankelijk Schadeherstel aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Stichting Onafhankelijk Schadeherstel zal ieder verzoek steeds zorgvuldig beoordelen.
Mocht Stichting Onafhankelijk Schadeherstel aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal Stichting Onafhankelijk Schadeherstel dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.
Wijzigingen
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy
Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Klachten
Indien u een klacht heeft over de werkwijze van Stichting Onafhankelijk Schadeherstel, kunt u dit melden bij de Stichting Onafhankelijk Schadeherstel zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.
Dit kan via: Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting Onafhankelijk Schadeherstel heeft een Privacy Officer aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, evenals toezicht op de uitvoering van deze Privacyverklaring.
U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Stichting Onafhankelijk Schadeherstel.